مالیات های مستقیم

همان گونه که از اسم آن مشخص است، به مالیاتی اتلاق می شود که به مقام مشخص ازجمله دولت یا شهرداری، بصورت مستقیم ارائه شود. به بیانی دیگر این مالیات بدون واسطه به وسیله ماموران مالیاتی از مودیان مالیاتی دریافت می شود. و شامل: مالیات بر دارایی و درآمد، مالیات بر هدیه، مالیات شرکت می باشد.همه اشخاصی که ایرانی هستند و درآمد دارند، چه در ایران و چه خارج از ایران زندگی کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند. کسانی که در ایران زندگی می کنند برای برای حفظ و نگهداری دارایی و اموالشان باید مالیات پرداخت کنند. مهم ترین قانونی که در این خصوص، در سال 1345 تصویب شد قانون مالیات های مستقیم نامیده شد. در زیر به تعریف سه نمونه از مالیات های مستقیم می پردازیم.

مالیات بردرآمد

مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است.معمولاً نرخ‌های مالیات بر درآمد…

مشاهده قانون

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content